Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

2021/2022 õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

Aasta teema: Viie meele matk

1. Õppe – ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

2. Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe. oskuste õpe. KiVa ja Samm-sammult metoodikad jm.

Rühma õppe – ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Laste kooliks ettevalmistamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine on toimunud läbi lõimitud tegevuste projektiõpet kasutades.

2. Õppetegevustes on kasutatud õuesõpet, projektipõhiseid metoodikaid: Samm-sammult, robootika elemente, avastusõpet.

3. Võõrkeelsete lastega on jätkatud järjepidevat tööd saavutamaks ühtlasem tase samaealiste rühmakaaslastega.

 

 

sipsik

Sipsiku rühma planeeritud õpitegevuste ajakava 

ESMASPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

11.30-12.05  Liikumine

TEISIPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

11.45-12.20  Muusika

KOLMAPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

11.50-12.25  Liikumine

NELJAPÄEV

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

10.15-11.15 Muusika

11.15-12.15 Ujumine

REEDE

9.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevu

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
UJUMINE
KUNST