Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

poku

2021/2022

Õppeaasta teema:  VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1.Õppe – ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

2.Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm.

Rühmasisesed eesmärgid:

1. Rühma meeskonna poolt on loodud turvaline, avatud ja mitmekülgne õpikeskkond (toas ja õues), kus laps julgeb katsetada ja eksida ning tunneb rõõmu õnnestumistest.

2.Toetatud ja tugevdatud on lapse heaolu ja tervisekäitumist läbi aktiivõppe ja õuesõppe.

3.Laps on kasutanud looduses mängides loovalt erinevad vahendeid ja rakendanud oma teadmisi uute seoste loomisel - väärtustame loovust!

Rühma  õppe- ja kasvatustegevuste korraldamisel lähtume Veskitammi Lasteaia Õppekava  viie – kuni kuueaastaste laste õpivaldkondade sisudest.

 

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED 

ESMASPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.40-11.05 Liikumine

 

TEISIPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

11.15-11.40   Muusika

 

KOLMAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevus

11.00-11.25     Liikumine

 

NELJAPÄEV

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.15-10.40 Muusika

11.15-12.15 Ujumine

 

REEDE

09.15-12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

 

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST
UJUMINE