Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

poku

POKU RÜHMA 2018/2019 ÕPPEAASTA ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE EESMÄRGID:

Moto: Me õpime kõikjal!

1.         Laste eneseväljendusoskust ning emotsionaalset ja  sotsiaalset arengut  on toetatud läbi lõimitud tegevuste.

2.         Õuesõppe läbiviimisel on kasutatud avastusõppe elemente ja teisi aktiivõppemeetodeid.

3.         Digiseadmete ja robootika vahendite  kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.

Rühmasisesed eesmärgid:

1.         Enim tähelepanu on pööratud loodushoiule, tervise väärtustamisele ja taaskasutatavale materjali kasutamisele õppetegevustes.

  1. Süvendatult on  kooliks ettevalmistamisel igale lapsele pööratud individuaalset tähelepanu.

 

ÕPPE-JA KASVATUSTEGEVUSED 2018/2019 õppeaastal:

Esmaspäev:

Liikumine 11.30 – 12.05

Teisipäev:

Muusika: 11.35 – 11.55

Kolmapäev:

Liikumine: 11.30 – 12.05 (õues)

Neljapäev:

Ujumine 10.15 – 11.15

Reede:

Rütmika: 9.50 – 10.25

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST
UJUMINE