Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

7.3krõll

2022/2023

Õppeaasta teema:  VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Iga lapse arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud projektõppe kaudu.

2. Õppe- ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist, kasutades nutikat õppevara ja erinevaid metoodikaid.

Rühmasisesed eesmärgid:

1. Projektõppe põhjalikum, süsteemsem kasutamine – projektiks valitakse kitsam teema ja minnakse sellesse süvitsi sisse.

2. Õpetaja abi aktiivsem kaasamine projektidesse, tema toetamine meeskonda sulandumisel.

3. Iga projekti raames püütakse korraldada vähemalt üks väljasõit/õppekäik teemakohasesse paika.

4. Vaikuseminuteid rakendatakse õppetöös regulaarselt.

5. KiVa programmiga jätkamine – metoodiliste materjalide kasutamine õppetöö planeerimisel ja läbiviimisel.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

09.15 – 09.40  Liikumine

10.30 – 10.55  Muusika

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

09.15 – 09.40 Liikumine

10.30 – 10.55 Muusika

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Õpivaldkonnad on lõimitud, üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi.