Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

7.3krõll

2021/2022

Õppeaasta teema:  VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Õppe– ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

2. Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm – sammult metoodikad jm.

Rühmasisesed eesmärgid:

  • Kasutatud on sihipäraselt ning süsteemselt rohkem KiVa elemente, kaasates lapsevanemaid.
  • Osaletud on mitmetes projektides väljaspool lasteaeda.
  • On võetud kasutusele projektipõhine õpe, et paremini tegevusi planeerida ning ette valmistada.
Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

11.25 – 11.50  Muusika

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.00 – 10.25  Liikumine

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

11.25 – 11.50  Muusika

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30 Õppe- ja kasvatustegevused

10.00 – 10.25 Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Õpivaldkonnad on lõimitud, üks valdkond toetab teist, aitab õpitut edasi arendada, kinnistada ja luua tervikliku kujutluspildi.