Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

8.3pipi

2021/2022 õppeaasta 

Õppeaasta teema: VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Õppe– ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

2. Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm – sammult metoodikad jm.

Rühma õppe– ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Lapse kõne, mänguoskuse ja esinemisjulguse arendamine läbi erinevate mängude, liikumistegevuste ja digivahendite kasutamise.

2. Koostöö rühma laste, lastevanemate ja lasteaia vahel laste arengu toetamiseks.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.25 – 10.50  Muusika

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

09.25 – 09.50  Liikumine

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.25 – 10.50  Muusika

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.25 – 10.50  Liikumine

ÕPPE- JA KASVATUSTEGEVUSE VALDKONNAD ON:

MINA JA KESKKOND
KEEL JA KÕNE
MATEMAATIKA
MUUSIKA
LIIKUMINE
KUNST