Veskitammi lasteaed logo

Õpitegevused

9.3nublu

2021/2022 õppeaasta 

Õppeaasta teema: VIIE MEELE MATK

Õppeaasta üldeesmärgid:

1. Õppe– ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

2. Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe, uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm – sammult metoodikad jm.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse eesmärgid:

1. Mängu, loovtegevuse, eakohase töö ja õppimise kaudu laste väärtushinnangute kujundamine tuginedes „Kiusamisest vaba lasteaed“, projekti- ja avastusõppe põhimõtetele.

2. Tervisekäitumise, eneseväljendus- ja jutustamisoskuse toetamine ning rikastamine õppetegevustes õppekäikude kaudu.

3. Mõnel lasteaiavälisel konkursil või projektis osalemine.

Planeeritud õppe- ja kasvatustegevuste ajakava:

ESMASPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.55 – 11.20  Muusika

TEISIPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

09.15 – 9.40   Liikumine

KOLMAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

10.55 – 11.20  Muusika

NELJAPÄEV

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

REEDE

09.15 – 12.30  Õppe- ja kasvatustegevused

9.15 – 9.40    Liikumine

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad:

Mina ja keskkond, keel ja kõne, matemaatika, kunst, muusika, liikumine.

Lapse maailmapildi kujundamise seisukohalt on tähtsad kõik õppevaldkonnad: üks valdkond toetab teist, tekitades lastes õpihimu, soovi küsimustele vastuseid leida ning märgatust ja kogetust järeldusi teha.