Veskitammi lasteaed logo

Lasteaia tasu

Lasteaia tasud on:
1) Saue vallavolikogu määrusega kehtestatud lapsevanema osalustasu
2) lasteaia hoolekogu poolt kehtestatud lapse toidupäeva maksumus
OSALUSTASU
Saue Vallavolikogu 19.detsembri 2013.a määrusega nr 12 on kinnitatud vanema osalustasu määr:
* Juhul kui aastavahetuse seisuga ei ole  pereliikmed Saue valda registreeritud, tuleb alates 01.01.2018 tasuda lapse lasteaiakoha eest 20% alampalgast ehk 100 EUR.
* Juhul, kui 31.12.2016 seisuga on nii laps kui mõlemad vanemad Saue valla elanikud, tuleb tasuda omaosalustasu lasteaia koha kasutamise eest  ühe lapse kohta 10% (50 EUR) Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus;, kui Saue valla munitsipaallasteaias käib üheaegselt kaks või enam last, siis teise ja iga järgneva lapse eest  5 % (25 EUR) Eesti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast kuus.

Lapsevanema osalustasu arve väljastab Saue valla raamatupidaja lapsevanemale e-posti aadressile elektrooniliselt. Osalustasu panka maksmise tähtaeg on arvel märgitud kuupäev.
Arve lapsevanema osalustasu eest koostatakse jooksva kuu kohta. Osalustasu on fikseeritud summa, mis ei sõltu lapse kohalkäimise aktiivsusest.
Osalustasu võlgnevuse korral üle kahe kuu kaotab laps õiguse lasteaiakohale ning tema asemele võetakse järjekorra alusel uus laps.
Osalustasu arvestaja – raamatupidaja Saue Vallavalitsuses on
Elena Epner
elena.epner@sauevald.ee
telefon: 6510 210

TOIDUPÄEVA MAKSUMUS
Veskitammi Lasteaia hoolekogu 29.augusti 2018.a otsusega kehtestatud ning lasteaia direktori 31.augusti 2018.a käskkirjaga nr 1-2/14 kinnitatud lapse toidukulu päevamaksumuseks alates 1.septembrist 2018.a on 2.15 EUR. Saue Vallavalitsuse poolseks toitlustustoetuse suuruseks on 0.65 senti.

Toidupäeva maksumuse arve esitatakse toitlustaja poolt iga kuu 3-ks kuupäevaks lapsevanema e-posti aadresiile. Arve tasumise tähtaeg on 7 päeva, st arve peab olema tasutud sama kuu 10-ks kuupäevaks.
Arve väljastatakse toitlustamisele järgneval kuul eelmisel kuul lasteaias kohaloldud päevade arvu eest.
Söögiraha võlgnevuse korral üle ühe kuu lõpetatakse lapse toitlustamine kuni võlgnevuse likvideerimiseni.
Toiduraha tasumine toimub arveldusarvele nr 10220208411229 SEB Pangas. Toiduraha maksekorraldusele märkida: Saaja: Baltic Restaurants Estonia AS. Selgitusse: lapse nimi ja rühm
Toidupäevade arvestaja on Laagri Kooli söökla juhataja
Annika Ivainen
laagri@dailyspecial.ee
telefon: 58559114

UKSE MAGNETKAARDI HIND
Lasteaeda sissepääs on laste turvalisuse tagamiseks korraldatud magnetkaartidega. Uksekaardi hind on kehtestatud Saue Vallavalitsuse korraldusega.