Veskitammi lasteaed logo

Õppe- ja kasvatustegevused

Võttes aluseks lasteaia 2017/2018 õppeaasta analüüsi tulemused, kavandatakse 2018/2019 aasta õppeperioodiks järgmised üldeesmärgid:

MOTO: Me õpime kõikjal!

1. Laste eneseväljendusoskust ning emotsionaalset ja  sotsiaalset arengut  on toetatud läbi lõimitud tegevuste.

2. Õuesõppe läbiviimisel on kasutatud avastusõppe elemente ja teisi aktiivõppemeetodeid.

3. Digiseadmete ja robootika vahendite  kasutamist on seostatud õppe – ja kasvatustegevuste eesmärkidega.