Veskitammi lasteaed logo

Õppe- ja kasvatustegevused

2021/2022 õppeaasta üldeesmärgid:

Aasta teema: Viie meele matk

1. Õppe – ja kasvatustegevustes on toetatud lapse digipädevuste kujunemist kasutades erinevaid robootikavahendeid.

2. Laste arengut, heaolu ja tervisekäitumist on toetatud aktiivõppega: projektõpe, avastusõpe,uurimuslik õpe, draamaõpe, probleemõpe, oskuste õpe, KiVa ja Samm- sammult metoodikad jm.