Veskitammi lasteaed logo

Hoolekogu

Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 919 on kinnitatud lasteaia hoolekogu koosseis:

Hoolekogu STEN-ERIK THALSON  Lotte rühma vanemate esindaja
KÄRT TALIMAA  Sipsiku rühma vanemate esindaja
MARET ÜLENÕMM  Poku rühma vanemate esindaja
MARIT ARENG  Muumi rühma vanemate esindaja
JANE VISKAR  Mõmmi rühma vanemate esindaja
MADIS PADU
PIRGIT SILLAOTS
KÄRT TISCHLER
ELERIN URBALU
 Puhhi rühma vanemate esindaja
 Krõlli rühma vanemate esindaja
 Pipi rühma vanemate esindaja
 Pluuto rühma vanemate esindaja
SILVI MULD  õpetajate esindaja
BIRGIT TAMMJÕE-TULP  Saue Vallavalitsuse esindaja

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 järgi:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5)otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolekul, mis toimub vähemalt üks kord kvartali hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.