Veskitammi lasteaed logo

Hoolekogu

Saue Vallavalitsuse korraldusega nr 993 on kinnitatud lasteaia hoolekogu koosseis:

Hoolekogu MARIS KURVITS  Lotte rühma vanemate esindaja
KATI EIER  Sipsiku rühma vanemate esindaja
MARI HERMANN  Poku rühma vanemate esindaja
SANDER KIRSS  Muumi rühma vanemate esindaja
RELIKA MERILAI  Mõmmi rühma vanemate esindaja
MADIS PADU
PIRGIT SILLAOTS
KÄRT TISCHLER
ROBIN ARINGO
RAIT KEERLES
 Puhhi rühma vanemate esindaja
Krõlli rühma vanemate esindaja
Pipi rühma vanemate esindaja
Nublu rühma vanemate esindaja
Pluuto rühma vanemate esindaja
SILVI MULD  õpetajate esindaja
BIRGIT TAMMJÕE-TULP  Saue Vallavalitsuse esindaja

 

Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 järgi:

(1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
(2) Lasteasutuse iga rühma vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Direktor esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.
(3) Hoolekogu:
1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
2) annab direktorile ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
3) teeb direktorile ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
4) osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
5)otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
6) otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.
(4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.
(5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.
(6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või direktori ettepanekul.